ВИДОВЕ ШУМ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видове шум и основните характеристики на шума са тема на тази публикация, която ни е предоставена от колегите от zbutinfo.com

Видове шум и основни характеристики

Видове шум
Видове шум

Тази интересна и полезна публикация ни е предоставена от експертите по здравословни и безопасни условия на труд от сайта zbutinfo.com

ШУМ (звук в чуваемия обхват)

/1/ Видове шум според  честотата му:

 • нискочестотен – от 16 до 350 Hz;
 • средночестотен – от 350 до 800 Hz;
 • високочестотен – от 800 до 20000 Hz.

/2/ Според продължителността на въздействие шумът бива:

 • постоянен-шум, чието ниво с течение на времето,при отделните работни операции се изменя с по-малко от 5 dВ;
 • непостоянен/променлив/, при който нивото на шума се изменя с повече от5 dB при различните работни операции. Той може да бъде:
 • прекъсващ се шум, когато нивото му спада внезапно за къси интервали и многократно до околното ниво;
 • флуктуиращ шум, когато нивото му непрекъснато варира;
 • импулсен шум – това са шумови сигнали във вид на отделни импулси,с продължителност от 1 до 200 ms,или следващи един след друг импулси в интервал повече от 10 ms и възприемани от човешкото ухо като сливащи се един след друг удари.

/3/ Шумови характеристики

Шумовите характеристики са неразделна част от техническите данни за източниците на шум и са техни качествени показатели.

Основна шумова характеристика на източниците на шум е нивото на звукова мощност, в dBA и нивото на звукова мощност в октавни (терцоктавни) честотни ленти в dB.

Нивото на звукова мощност не зависи от  мястото на експлоатация/на закрито, в помещение или на открито/ на източника То е винаги едно и също за конкретния източник.

Друга шумова характеристика на източника на шум е нивото на шум в dBA и/или нивото на звуково налягане в октавни(терцоктавни) честотни ленти в dB на работното място при този източник(мобилни машини,голямо габаритни машини и съоръжения и др.)

Нивото на шума dBA и/или нивото на звуково налягане в октавни/терцок октавни/ честотни ленти в dB са шумови характеристики в дадена точка на звуковото поле,създадено от един или няколко звукови източници.Тези характеристики са променливи. Те зависят от:

 • нивото на звукова мощност на източника(-ите);
 • броя на източниците;
 • разстоянието между точката, в която правим оценката (работно място, определен обект в околната среда);
 • мястото на експлоатация на източника(-ите);
 • вида на помещението, кабината, открито пространство, рудничния забой;
 • от предметите,които се намират в помещението, от акустичните им характеристики;
 • от продължителността на въздействие на шума /постоянен, променлив илиимпулсен/ и др.

Основна шумова характеристика на:

 • постоянния шум е нивото на шума в dBA;
 • променливия шум е еквивалентното ниво на шум в dBA;
 • импулсния шум – е върховото ниво на звуково налягане в dBC.

Вредното въздействие на шума зависи не само от нивото на шума, но и от времето на въздействие, т.е. от експозицията на шума.

Полезно видео за видове шум, може да видите тук

Още полезна информация за видове шум и основните шумови характеристики, може да намерите в нашите категории:

Надяваме се, че сме Ви интересни и полезни!