ЗАЩИТА ОТ ШУМА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

В тази публикация ще Ви запознаем с основните правила и мерки за защита от шума и задълженията на Работодателя за осигуряване на тази защита.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА

Защита от шума
Защита от шума

При необходимост от измерване на останалите фактори на работната среда: осветеност, микроклимат, прах, вибрации се обърнете към колегите от измервания.com

1. Основни мерки за превенция или контрол на риска от шум

Рамковата директива 89/391/ЕС, определя основните принципи на превенция, докато частните директиви: 2003/10/ЕС относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работещите изложени на експозиция на шум, директива 89/656/ ЕЕС и др.съдържат подробностите

Съществува йерархия на мерките за контрол, които трябва да бъдат следвани, за да се осигури здравето и безопасността на работещите.

Премахване на източниците на шум

Премахването на източника на шум е най-ефективният начин за превенция на рисковете за работещите и винаги трябва да се взема предвид при планиране на ново оборудване или реконструкция на работни места. Политиката на закупуване на „безшумно или тихо „ оборудване обикновено е икономически най-ефективния начин за превенция или контрол на шума.

Защита от шума – Контролиране на шума при източника му

Постига се с прилагане на инженерни решения включващи:

 • изолиране на източника посредством разполагане,ограждане или гасене на вибрациите, чрез използване на метални или въздушни ресори или еластични опори;
 • намаляване на шума при източника или по пътя на разпространението му, като се използват ограждения, прегради или шумозаглушители на изпускателите,чрез намаляване скоростта на рязане, вентилиране, или чрез динамично въздействие;
 • замяна или промяна на машините, вкл. използване на лентови задвижвания вместо по-шумните верижни такива (особено характерно за въгледобивните рудници), или на замяна на пневматичните с електрически инструменти;
 • използване на „по-тихи” материали, като гумени облицовки за резервоари, транспортьори и вибратори;
 • намаляване на действащия шум с „анти шум” при определени обстоятелства;
 • извършване на редовна профилактика и замяна на износени детайли и възли.

Защита от шума – Колективни мерки за контрол

Когато шумът не може да бъде надеждно контролиран при източника, се предприемат допълнителни решения за намаляване експозицията на работещите при шум.Те могат да бъдат свързани с:

 • работното място – използване на методи и средства за поглъщане на шума в работното помещение;
 • работното оборудване-оптимално инсталиране на работното оборудване, което да доведе до намаляване на експозицията на шум;
 • организацията на работа, чрез използване на методи и организация на работата, позволяващи по-малка експозиция на шум.

2.Защита от шума – Специфични средства за намаляване вредното въздействие на повишеното ниво на ултразвука.

Съгласно БДС 12.1.001-79 „Ултразвук. Общи изисквания по безопасност на труда, вредното въздействие на повишеното ниво на ултразвука върху човешкия организъм се отстранява и намалява чрез:

 • Намаляване вредното излъчване на звукова енергия в източника, което се постига чрез:
 • повишаване на номиналните работни честоти на източниците на ултразвук;
 • отстраняване на паразитно излъчване на звукова енергия.
 • Локализиране действието на ултразвука. Постига се чрез различни конструкторски, технологични и проектантски решения включващи:
 • използване на звукоизолиращи кожуси, прегради, екрани;
 • разполагане на оборудването в отделни помещения и кабини;
 • устройства за блокировка, изключващи генератора на източника на ултразвук, в случаите на нарушение на звукоизолацията;
 • прилагане на дистанционно управление;
 • облицовка на отделни помещения и кабини със звукопоглъщащи материали.
 • Организационно – профилактични мероприятия, включващи:
 • инструктаж на работещите за характера на въздействието на ултразвука върху човешкия организъм;
 • запознаване на работещите с мерките за защита от него;
 • разработване и внедряване на рационални режими на труд и почивка.

 3. Използване на ЛПС за зашита от шума.

В чл.8 от Наредба № 6 за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозицията на шум е регламентирано че, „когато рискът, произтичащ от експозицията на шум не може да бъде предотвратен чрез други средства, работодателят осигурява подходящи лични предпазни средства /ЛПС/ за защита на слуха…..”.

Антифонът  е устройство носено от човека за предпазване на слуха от нежелани въздействия на акустични дразнения.

Ефективността на антифоните (затихването на звука от антифона) се определя чрез разликата,в децибели,между прага на чуване на изпитвания субект с поставен антифон и без поставен антифон върху ушната мида.

В зависимост от конструктивното им изпълнение ЛПС за защита на слуха от шум се поделят на:

 • външни антифони (наушници), които закриват ушната раковина отвън;
 • вътрешни антифони, които закриват външния слухов канал или прилягат към него;
 • противошумни шлемове и маски.
 • Честотен спектър на ефективност на антифоните.

Антифоните като всички защитни средства от шума (звукоизолиращи и звукопоглъщащи) имат различна ефективност за различните честоти. Затова избирането на най-ефективните антифони за дадено работно място,трябва да бъде обвързано с данните за измереното ниво на звуково налягане в октавните честотни ленти със средни честоти 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz в това работно място.

Ако нивото на шума е доминиращо за ниските и средните честоти от каталога на производителя се избират такива антифони,,които имат най-висока ефективност за тези честоти.

За да бъде постигната голяма ефективност  на антифоните те трябва:

 • да се носят винаги, когато има шум;
 • да се използват правилно;
 • да се подържат добре.

Ефективността на антифоните зависи от продължителността на носене. Ако те се свалят за минимално време при въздействие на източника на шум,ефективността им значително намалява.

При закупуване на антифони  от  страни на Европейската общност,те трябва да бъдат маркирани със знака за съответствие „СЕ” Това означава, че антифоните отговарят на изискванията в стандартите на CEN и ефективността им е определена,съгласно изискванията на EN 24869. Освен това трябва да бъдат маркирани и с буквите Н,М,L, и техните стойности,които означават с колко намалява нивото на шума при високите (H), средните (M) или ниските (L) честоти. За антифони МАX 500 производителят е посочил в каталога Н:36, М:28, L: 18.

ЗАЩИТА ОТ ШУМА – ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Съгласно посочената Наредба № 6 работодателят има задълженията:

 • да прави оценка на риска от шума;
 • на базата на тази оценка да се разработват и изпълняват програми от мерки с цел:
 • избягване на рисковете,
 • оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати;
 • борба с рисковете, при източника където възникват;
 • адаптиране на работата към отделния индивид;
 • адаптиране към техническия прогрес;
 • замяна на опасните фактори с безопасни или по-малко опасни;
 • разработване на последователна фирмена политика за цялостна превенция;
 • даване приоритет на колективните мерки за защита на слуха пред ЛПС;
 • подходящо обучение и информиране на работещите за рисковете на които са изложени.
 • когато се налага да намаляват експозицията на работещите чрез:
 • организацията на работата;
 • маркиране и ограничаване на достъпа до работни места с шум над 85 дB(A)]
 • предоставяне на ЛПС на работещите при шум над 80 dB(A)
 • да контролира рисковете и системно да преразглежда превантивните мерки;
 • да организира и провежда наблюдение за здравното състояние на работещите.

Интересно видео, може да видите тук 

Още полезна информация за шум и измерване на шум, може да намерите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с шума!