ШУМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ

Шум въздействие върху здравето на работещите – основни понятия и термини. Видове въздействия на шума, заболявания и противопоказания. Шумов стрес на работното място.

ШУМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ

При измерени стойности на шум близки или над граничните е необходимо задължително да се извърши обучение на работниците, които работят под въздействието на шум. Ако търсите качествено обучение за Вашите работници подложени на въздействието на шум, обърнете се към збутобучения.com. Те ще извършат обученията качествено, в срок и на най-добра цена.

шум въздействие
шум въздействие

1. Шум въздействие върху работещите основно се обуславя от:

 • параметрите на шума-интензивност, честотна характеристика;
 • вида на шума – постоянен,променлив;
 • експозицията на шумово въздействие през работния ден (сумарна за един цикъл, времетраене на прекъсванията);
 • характера на извършваната работа (предимно физическа или свързана с нервно

психическо напрежение);

 • индивидуална чувствителност, пол, възраст;
 • наличие на други вредни фактори на работната среда като напр. микроклимат, вибрации, вредни полета и лъчения и др.

2. Видове шумово въздействие

 • Пряко /специфично/ въздействие върху слуховия анализатор, изразяващо се в:
 • преходно/частично понижение на слуха – т.н. остра слухова умора на слуховия анализатор. Получава се при краткотрайно шумово въздействие в началото на трудовия стаж в шумни професии. Промените са функционално обратими;
 • трайно хронично увреждане на слуха /професионална твърдоухост/. Изразява се с двустранна загуба на слуха.Първоначално се засягат високите честоти/ 4000 Hz и нагоре/. Има прогресивно развитие. Настъпва постепенно, след различна продължителност на трудовия стаж най-често 8-10 години, но при миньори в рудодобива се проявява и след 4-5 години. Признато е за професионално заболяване;
 • остра звукова травма – Възниква при много интензивен шум (взривни работи, резки високи шумови нива, най-често от импулсен шум). Може да доведе до необратима загуба на слуха.
 • Непряко(неспецифично) въздействие. Засяга целия организъм и преди всичко:
 • нервната система – изразява се в нарушаване на вниманието,бързо настъпваща умора, разсеяност, забавяне скоростта на психическите процеси, увеличаване на грешките при работа, намаляване на работоспособността;
 • сърдечно-съдовата система – изразява се с повишаване на кръвното налягане, нарушаване на сърдечната дейност /аритмии, инфаркти/;
 • храносмилателната система – изразява се в развиване на гастрити и язвена болест;
 • промени в зрителния анализатор-изразява се в понижаване устойчивостта на ясното виждане и промени в цветоусещането;
 • промени в обменните процеси и ендокринната система.

3. Заболявания противопоказни при  работа, свързани с шумовото въздействие.

По-важните заболявания, при които, съгласно нормативните изисквания у нас, не се допуска работа в шумни професии са:

 • заболявания на слуховия апарат и при трайно понижение на слуха;
 • заболявания на централната нервна система;
 • гнойни хронични отити, синузити;
 • отосклероза;
 • нарушения на вестибуларната функция;
 • неврастении, психоастения, психоза, епилепсия;
 • заболявания на сърдечно-съдовата система;
 • язвена болест.

 4. Шум въздействие – Нарушаване на говорната комуникация

Ефективната комуникация е от съществено значение на работното място.Добрата говорна комуникация (когато слушателят долавя 90 % от сричките и 97 % от изреченията), изисква говорно ниво при ухото на слушателя, което да е поне 10 dB по-високо от нивото на заобикалящия шум.

Заобикалящият шум много често се усеща като осезаемо нарушение в говорната комуникация,особено когато:

 • често има заобикалящ шум;
 • слушателят вече има лека загуба на слуха;
 • говорът е на език,който не е майчин на слушателя;
 • физическото или умственото състояние на слушателя са влошени вследствие
 • на заболяване,умора или прекомерно физическо натоварване под натиска на времето.

Влиянието на тези фактори върху безопасността и здравето при работа варира в зависимост от работната среда. То може например да доведе до:

 • повишаване на тона при разговор, което води до гласови проблеми;
 • не разбиране на дадено устно указание или неправилното му разбиране от оператора, което може да доведе до тежки, а в някои случаи , и до смъртни злополуки в мините, строителството, транспорта, на пултовете за управление и др.п. поради високо ниво на фоновия шум.

5. Шумов стрес на работното място

Съгласно проучванията та Европейската агенция за безопасност и здраве при работа от 2000 г.,стресът при работа възниква,когато изискванията на работната среда надхвърлят способността на работещите да се справят с тях или да ги контролират.Има много причини за стрес (стресиращи фактори) при работа и рядко един случаен фактор води до стрес ,свързан с работата.

Физическите фактори на работната среда са едни от значимите стресогенни фактори. Професионалният шум, дори когато не е на ново, изискващо мерки за предотвратяване на шумови увреждания, може да бъде стресиращ фактор (напр.често телефонно позвъняване, постоянно бръмчене на климатик, форсиране и аларма на кола, особено нощем), макар неговото влияние обикновено е в комбинация с други фактори.

Премахването на източника на шум е най-ефективният начин за превенция на рисковете за работещите и винаги трябва да се взема предвид при планиране на ново оборудване или реконструкция на работни места. Политиката на закупуване на „безшумно или тихо „ оборудване обикновено е икономически най-ефективния начин за превенция или контрол на шума.

Не забравяйте, че за всяко работно място или работен процес, трябва да има извършена оценка на риска. Всеки служител, трябва задължително да се запознае с оценката на риска за трудовите си дейности, още при постъпване на работа.

Правната уредба за оценката на риска се съдържа в:

 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ;
 • Наредба № 5  за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Работодателите и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, са длъжни да направят оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

Интересно видео за шума и въздействието му върху работещите и околната среда noise impact, може да видите в сайта за безплатно споделяне на видео и музика youtube.com. В споделения клип ще видите за въздействието на високоскоростната железница между германските градове Кьолн и Франкфурт на Майн, която е построена през 2002 година. Така го правят по света още преди петнадесет години 🙂

Повече информация за шум и въздейсвието му на работнот място, може да намерите в нашите категории: