ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шум и основни шумови характеристики, полезна публикация, която трябва да се прочете от всеки Работодател.

ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Този материал ни е предоставен от колегите експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ от сайта zbutinfo.com

ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шумът е един от факторите на работната среда, изключително вреден за здравето на работещите, особено когато нивото му превишава допустимите норми.

 • Звук – механично трептение в материална среда;
 • Шум – всеки неприятен и дразнещ звук.

ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основните  показатели, характеризиращи шума са:

 • Честота на трептене, измерва се в Hz;
 • Интензивност/сила/ на шума.

Това е количеството звукова енергия,преминаващо за единица време през площ, перпендикулярна на посоката на звуковата вълна. Измерва се във W/m² или се изразява посредством звуковото налягане, в N/m² или Ра.

Най-ниската стойност на звуковото налягане, при което човек има слухово усещане е 10-5Ра при честота  1000 Hz, като за различните честоти на трептене стойностите на звуково налягане са различни.

Долен и горен праг на слухово усещане

Линията, която съединява всичките най-ниски стойности на звуково налягане, за целия звуков обхват, при които човек има слухово усещане се нарича долен праг на слухово усещане. Най-ниската стойност на звуково налягане,при което човек има болезнено усещане е 10 Ра при честота 1000 Hz. Линията, която съединява всички най-ниски стойности на звуково налягане, за целия звуков обхват, при които човек има болезнено усещане, се нарича горен праг на болезнено усещане.

За улеснение, в акустиката нивото на звуковото налягане/нивото на шума/, което се означава с L, се измерва в dB.

където :  Р –моментна стойност на звуковото налягане в дадена точка, Ра;

Р0 = 2.10-5    [Ра]

Общата сила на шума за всяко работно място нараства  с увеличаване на броя на източниците на шум, като нарастването не е сбор от интензивността на отделните източници.

Според честотата си, шумът бива:

 • инфразвук – с честота до 16 Hz;
 • шум ( в чуваемия обхват )- с честота от 16 до 20 000 Hz;
 • ултразвук –с честота над 20 000 Hz.

Човешкият слухов анализатор възприема звуци в интервала от 16 до 20 000 Hz. Най-лесно възприеманите звуци са с честота от 900 до 4000 Hz. Разговорната реч е в честотния диапазон от 100 до 7000 Hz.

Според източника на излъчването му, шумът бива:

Механичен – възниква:

 • вследствие вибрирането на повърхнините на машините и оборудването;
 • вследствие на единични удари на отделни детайли сглобени единици или конструкции
 • вселедствие периодични удари на отделни детайли сглобени единици или конструкции.

Аеродинамичен – възникващ:

 • вследствие на стационарни процеси в газовете (изтичане на сгъстен въздух или газ през отвори);
 • вследствие на не стационарни процеси в газовете (изтичане на сгъстен въздух или газ през отвори);
 • вследствие на пулсиране на налягането при движението на потока въздух или газ в тръбопроводи;
 • други.

електромагнитен – възникващ:

 • вследствие трептенето на елементите на електромеханичните устройства под влияние на променливи магнитни сили в ел. машини (трептения на статора и ротора на електрическите машини, на ядрото на трансформатора и др.);

хидродинамичен – възникващ:

 • вследствие на стационарни или нестационарни процеси в течности /хидравлични удари, турбулентност на потока, кавитация и др.

Всеки ден милиони работещи в Европа  са изложени на шум при работа и на всички рискове, до които води това.

Шумът е най-очевиден като проблем в производствените отрасли и в строителството.

ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Изследванията на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа показват, че всеки един от пет  работещи в Европа трябва да повишава глас, за да бъде чут. При това през половината от времето, когато е на работа. А цели 7 % страдат от слухови затруднения, свързани с работата им. Загубата на слух в резултат на шум е най-често регистрираната професионална болест в ЕС.

Когато говорим за значението на шума за безопасността и здравето на работещите, не бива да забравяме,че изменението на интензитета на шума става по логаритмична скала. Така например нормалният разговор може да бъде и обикновено е 65 dB(A), но когато някой вика шумът достига около 80 dB(A). Разликата е само 15 dB(A), но викането е 30 пъти по-интензивно.

ШУМ И ОСНОВНИ ШУМОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Изследванията на СЗО (Световната здравна организация) показват, че 29 % от работещите в Европа са изложени на високи нива на шум над 85 dB(A) през повече от една четвърт от работното си време. Изследванията проведени в нашите рудодобивни мини сочат твърде тревожни резултати. А именно че работниците от забойната група работят от 50 до 90 % от работното си време при нива на шум над 90 dB(A).

За сравнителна хигиенна оценка на шумовите нива в различните отрасли е възприета следната класификация, в зависимост от интензивността  на шума:

 • I клас – нива на шума под 85 dB(A);
 • II клас – нива на шума, които довеждат както до слухови, така и до общо орални промени- 86 до 95 dB(A);
 • III клас – нива на шума от 96 до 105 dB(A)-шумове с изразено особено вредно въздействие;
 • IV клас –нива на шума над 105 dB(A)-шум особено опасен за организма.

Според характера му, шумът бива:

 • теснолентов – преобладават звуци с определена честота;
 • широколентов – непрекъснат спектър за повече от една октава;
 • бял шум – всички честоти от спектъра му са с еднаква интензивност;
 • тонален – спектърът му е съставен от дискретни тонове със звуково налягане, превишаващо съседните октави с над 10 dB (специфично за шум на двигатели).

Ние може да извършим всички видове измерване на шум:

 • на работното място;
 • на проиводствени процеси;
 • на постоянен шум;
 • на променлив шум;
 • на октавни честоти;
 • други.

Все пак може да разпускате и с хубави и приятни шумове. Ако искате да се приспите или просто да релаксирате с приятни шумове, вижте това релаксиращо видео тук

Още полезна информация за шум и измерване на шум, може да намерите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с шума!