ШУМ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Полезна статия за Шум нормативни изисквания, които трябва да се знаят и прилагат от всеки Работодател, който има производство свързано с шум.

Шум нормативни изисквания

1. Нормативен документ

От 15.02.2006 г. в България действа Европейската директива 2003/10/ЕО, въведена с Наредба № 6 „ За минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове,свързани с експозицията на шум” – ДВ, бр.70/2005 г. Прилага се във всички сфери на трудова дейност.

Шум нормативни изисквания
Шум нормативни изисквания

2. Шум нормативни изисквания

/1/ Гранични стойности на експозиция при 8 часова работа

Lex,8h = 87 dB(A) и върхово звуково налягане p peak = 200Ра, съответстващо на 140 dB(C).

Граничните стойности на експозиция се използват при изготвяне на оценка на риска, особено, когато трябва да се препоръчат подходящи ЛПС за защита на слуха, тъй като в този случай действителната експозиция на работещите се изчислява,като се отчита намаляването на шума от използваните ЛПС за защита на слуха.

/2/ Горни стойности на експозиция за предприемане на действие

Lex,8h = 85 dB(A) и върхово звуково налягане   p peak = 140 Ра, съответстващо на 137 dB(C).

/3/Долни стойности на експозиция за предприемане на действие

 Lex,8h = 80 dB(A) и върхово звуково налягане p peak = 112 Ра, съответстващо на 135 dB(C).

Когато се прилагат стойностите на експозиция за предприемане на действие не се отчита ефекта от използването на ЛПС за защита на слуха.

3. Оценка на  съответствието с нормативните изисквания

Оценката на съответствието с нормативните изисквания на получените резултати става по:

  • дневното ниво на експозиция;
  • средноседмичното ниво на експозиция, когато в два последователни дни има значителни разлики в дневната експозиция но при условие, че то не превишава граничната стойност от 87 dB(A) и са предприети подходящи мерки за намаляване до минимум риска от тази дейност;
  • нивото на върховото звуково налягане, dB(C).

/1/ Определяне на дневното ниво на експозиция

Дневното ниво на експозиция на шум е времево претеглена средна стойност на нивата на експозиция на шум за 8 часова работа,както е определено в БДС ISO 1999: 2004,т.3.6. То обхваща всички видове шум при работа,включително и импулсен шум. Определянето му става:

а/ при постоянно ниво на шума /постоянен шум/ – Дневното ниво на експозиция на  шум е еднакво с измереното ниво на шум в dB(A).

б/ при променлив шум – Дневното ниво на експозиция  се определя по еквивалентното ниво на шума, а то се определя:

  • чрез директно измерване, в dB(A) с обща продължителност най-малко най-малко 15 min на 3 цикъла,всеки с продължителност 5 min, с интегриращо-осредняващи уреди за измерване на звуковото ниво от клас 2 ;
  • чрез изчисляване по измерени нива на шума и продължителност на експозицията при отделните работни операции:

където:  LAi – ниво на шума, в dB(A) за време ti;

m – брой на интервалите, в които се излъчва ниво на шум LAi, в dB(A)]

Te = 8 h

– чрез дозиметри,закрепени към работното облекло, в dB(A).

Изчисляване на дневната експозиция на шум Lex,8h, dB(A):

а/ за постоянен  шум

където: LA,Te -еквивалентно ниво на шума, dB(A)]

Te -дневна продължителност на шумовата експозиция, в h или секунди;

To = 8 h = 28800 s.

/2/ Определяне на средноседмичното ниво на експозиция на шума

Средноседмичното ниво на експозиция на шум   / Lexq8h / е времево претеглена средна стойност на дневните нива за работната седмица.Съгласно БДС ISO 1999: 2004, т.3.6:

където: (Lexq8h)k – стойности за всеки от n-дните на седмицата, dB(A)]

к – брой на работните дни в седмицата.

Смешно виде за шума, може да видите тук

Още полезна информация за шум и измерване на шум, може да намерите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с шума!