ШУМ ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

Полезна публикация за шум оценка на риска за здравето и безопасността на работещите

ШУМ ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТЕЩИТЕ

шум оценка на риска
шум оценка на риска

Оценката на риска се извършва съгласно „Наредба  № 5 за реда,начините и периодичността на извършване на оценката на  риска”- ДВ,бр.47/1999 г.

Здравейте, има много изписани материали за извършване на оценка на риска за здравето и безопасността на работещи при гранични или наднормени нива на шум, но все пак смятам, че трябва да напишем и ние основните неща по темата.

След като сте извършили коректни измервания на шумовите нива вие или специалистите трябва да имате в предвид следното.

Същността на оценката на риска е да се идентифицират опасностите, свързани с работата, работния процес и работната среда с последващо вземане на решение за ограничаване или премахване на този риск. С това се цели намаляване на трудовия травматизъм и професионалните заболявания в предприятието.

Правната уредба за оценката на риска се съдържа в:

 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ;
 • Наредба № 5  за реда, начина и периодичността за извършване на оценка на риска на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването.

Работодателите и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие, са длъжни да направят оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.

При оценката на риска е необходимо да се обръща специално внимание на:

 • нивото, вида и продължителността на експозицията;
 • определените стойности и съответствието им с нормените изисквания;
 • всеки ефект върху здравето и безопасността на работещите, който е резултат от взаимодействието между шума и свързаните с работата ототоксични вещества. (вещества имащи токсичен ефект върху слуховия анализатор) и между шума и вибрациите;
 • всеки ефект за здравето и безопасността на работещите, които са особено чувствителни към експозицията на шум;
 • всяко косвено въздействие върху здравето и безопасността на работещите, произтичащо от взаимодействието между шума и предупреждаващите сигнали или други звуци, които трябва да се следят, за да се намали риска от злополука;
 • информацията за емисията на шум, предоставена от производителите на работното оборудване. Тя е в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите му нормативни актове;
 • наличие на алтернативно работно оборудване, проектирано за намаляване емисиите на шум;
 • случаите, когато експозицията на шум продължава и след приключване на работното време. Включително и по време на почивка, за които е отговорен работодателя;
 • подходяща информация, получена от здравното наблюдение, вкл. и публикуваната информация;
 • наличие на средства за защита на слуха,с подходящи характеристики за намаляване на шума.

Ето едно интересно и полезно видео за шума на работното място

Още полезна информация за шум и измерване на шум, може да намерите в категории:

Очаквайте и следващите ни публикации свързани с шума!